ارگاسم چندگانه

برخی از مردها تلاش ميکنند خيلي سریع و شدید خود را تحریک کنند ولی این راه خوبی براي اگاهی از سطح هشیاری جنسی خود نیست. درصورتی که تلاش کنید تحریک جنسی را آرامتر انجام دهید میتوانید مرز بین تحریک، مرحله ادامه مطلب ارگاسم چندگانه